Strona główna » Koncepcja pracy szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze dane:

al. Pierwszej Dywizji 16/18
91-836 Łódź
tel./fax (42)657-06-12
e-mail:
czternastka@gimnazjum14.pl

Archiwa

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 14

 

 1. Model absolwenta Gimnazjum nr 14
 2. Koncepcja wychowawcza zawarta w Programie Wychowawczym.
 3. Koncepcja współpracy z Rodzicami zawarta w Programie Wychowawczym.
 4. Koncepcja działań profilaktycznych zawartych w Programie Profilaktycznym.
 5. Koncepcja działań wewnętrznych placówki służących poprawie jakości pracy.
 6. Plan Pracy Szkoły.

 

Ad.1                             MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły posiada umiejętności kluczowe, które przygotowują go do jak najlepszego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie:

 

 • uczy się, aby wiedzieć
  • świadomie traktuje proces uczenia się;
  • umie w praktyce stosować zdobytą wiedzę;
  • wie jak ją poszerzać i uzupełniać;

 

 • uczy się, aby żyć wspólnie z innymi:
  •  zna reguły dobrego zachowania;
  • umie zachować się w środowisku rówieśniczym;
  • posługuje się poprawna polszczyzną;
  • wie jak aktywnie korzystać z oferty kulturalnej;
  • posiada umiejętność wyboru właściwej dla siebie grupy rówieśniczej;
  • prezentuje postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

 

 • uczy się, aby działać:
  • porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł;
  • umie sformułować i przedstawić swój system wartości – co jest dla niego ważne;
  • potrafi dokonać świadomego wyboru szkoły średniej;
  • umie wybrać najwłaściwszy dla siebie sposób realizacji swoich zainteresowań i spędzania czasu wolnego;
  • potrafi w sposób konstruktywny korzystać z środków multimedialnych;

 

 • uczy się, aby być;
  • świadomym zagrożeń jakie niesie współczesna cywilizacja;
  • umie powiedzieć nie narkotykom, nikotynie, alkoholowi
   i dopalaczom;
  • umie w stopniu podstawowym posługiwać się językiem obcym;
  • dba o zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu.

Ad.2

Do najważniejsze założeń koncepcji działań wychowawczych szkoły należą:

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, szeroko pojętych
  postaw tolerancji.
 2. Pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości.
 3. Personalizacja życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności.
 4. Współpraca szkoły z rodzicami.
 5. Program kontroli realizacji obowiązku szkolnego..

 

Ad.3

Do najważniejszych założeń współpracy szkoły z rodzicami należą:

 

 1. Wdrożenie rodziców do współpracy ze szkołą.
 2. Przekonanie rodziców do aktywnego udziału w realizacji założeń programu wychowawczego i profilaktycznego.
 3. Zachęcenie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły
  i współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.
 4. Organizowanie pedagogizacji rodziców mającej na celu poszerzenie ich wiedzy na temat rozwoju emocjonalnego dzieci.

 

Ad.4

Do najważniejsze założeń koncepcji działań profilaktycznych szkoły należą:

 

 1. Wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży;
 2. Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych;
 3. Kształtowanie kompetencji kluczowych, pomagających lepiej funkcjonować
 1. w społeczeństwie;
 1. Wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia;
 2. Wspieranie rodziców w procesie wychowania;
 3. Zapewnienie młodzieży pomocy wychowawczej i terapeutycznej.

 

Ad.5

Działania wewnętrzne:

 

 1. Rozwijanie bazy dydaktycznej szkoły. Poprawę warunków lokalowych.
 2. Zachęcanie pracowników szkoły (także pracowników niepedagogicznych) do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
 3. Stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły.
 4. Integracja środowiska szkolnego, utrzymanie partnerskich stosunków.

 

Ad.6

 

Główne założenia Planu Pracy:

 1. Poprawa wyników nauczania i wychowania.
 2. Stworzenie warunków do rozwijanie zdolności
  i zainteresowań wychowanków, promowanie ich sukcesów w szkole
  i środowisku lokalnym.
 3. Pomoc uczniom w planowaniu kariery zawodowej.
 4. Kształtowanie kompetencji kluczowych na wszystkich zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych:
  • czytanie ze zrozumieniem,
  • myślenie matematyczne, umiejętność
   wykorzystania matematyki w życiu codziennym,
  • umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce,
  • komunikowanie się w języku ojczystym i obcym,
  • posługiwanie się nowoczesnymi technologiami
   informacyjno-   komunikacyjnym,
  • wyszukiwanie, selekcja i analiza informacji,
  • umiejętność pracy zespołowej.

Opracowali:

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej

Dyrektor Szkoły

Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2011 roku.