Strona główna » Procedura zwolnień z wychowania fizycznego

Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze dane:

al. Pierwszej Dywizji 16/18
91-836 Łódź
tel./fax (42)657-06-12
e-mail:
czternastka@gimnazjum14.pl

Archiwa

Procedura zwolnień z wychowania fizycznego

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015 poz 843).
3. Statut Publicznego Gimnazjum nr 14 w Łodzi.
Procedura postępowania:
Zwolnienia doraźne
1. W wyjątkowych sytuacjach (chwilowa niedyspozycja, zdarzenie losowe) uczeń na prośbę rodziców/prawnych opiekunów zapisaną w zeszycie zwolnień może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego . Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Wówczas nauczyciel w dzienniku lekcyjnym wpisuje obecny. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony do domu na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów). W dzienniku lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „nieobecność usprawiedliwiona”.
Zwolnienia długoterminowe
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych.Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza o braku mozliwosci uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania fizycznego lub opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres.
2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
3. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego.
4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego / kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ich przez ucznia
5. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego, drugiego półrocza lub całego roku szkolnego w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
6. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Rodzice składają podanie (załącznik nr.1 – zwolnienie całkowite,załącznik nr 2 – zwolnienie z określonych ćwiczeń) do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
7. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:
• w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza lub całego roku szkolnego – do 15 września danego roku szkolnego,
• w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – do 10 lutego danego roku szkolnego.
W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego, w terminie 7 dni od daty uzyskania zaświadczenia.
8. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
9. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.
10. Dyrektor szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego (załącznik nr.4)lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych(załącznik nr.5) na podstawie opinii lekarza w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania .
11. Jego rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.
12. W przypadku decyzji odmownej (załącznik nr.6)uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Łódzkiego Kuratora Oświaty.
13. zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
14. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.
15. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
16. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela.
17. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być z nich zwolniony na podstawie oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły( załącznik nr 3) O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.
18. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma zaznaczoną w dzienniku „nieobecność usprawiedliwioną”.

Postanowienia końcowe
1. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy podczas pierwszego zebrania z rodzicami.
2. Dokumentacja dotycząca zwolnień z zajęć wychowania fizycznego przechowywana jest w gabinecie Dyrektora szkoły i stanowi załącznik Procedura obowiązuje od dnia ogłoszenia. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas zebrań we wrześniu 2015 r., a uczniowie podczas lekcji przez nauczycieli wychowania fizycznego.
3. Załączniki do pobrania ze strony internetowej Szkoły.

Procedurę wprowadzono na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 8 września 2015 roku.

*załącznik nr 1 do procedury

**załącznik nr 2 do procedury

***załącznik nr 3 do procedury

****załącznik nr 4 do procedury

*****załącznik nr 5 do procedury

******załącznik nr 6 do procedury